GDPR

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

I.    ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБСАЙТА www.klukarnika.com 

1.    Какви данни обработваме, когато посещавате нашия уебсайт?
А. Когато правите резервация чрез сайта:

  •     Име и фамилия;
  •     Телефон;
  •     E-mail-адрес;
  •     Данни за резервацията Ви (престой, тип стая, брой стаи; брой гости в различните възрастови групи).

Б. Автоматично събирани данни 
- IP адрес и данни от сървърни лог-файлове.  Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите. 
Когато посещавате уеб страницата ни, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните ни Log Files. 
Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма как лесно да се свържат с конкретно физическо лице тъй като се прилага псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя.
БИСКВИТКИ (Cookie)?
Бисквитки (Cookie): това е количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете бисквитките генерирани от сайтовете чрез опциите на всеки браузър. В някой случаи, липсата на възможност съхранение на бисквитки, може да повлияе на взаимодействието с някой сайтове.
Сайтът ползва бисквитки „от първа страна“. Част от тях са т. нар. „необходими“ бисквитки. За тях не е необходимо съгласието на потребителя, тъй като спадат към групата „необходими“ бисквитки. Необходимите "бисквитки" помагат за навигацията между отделните страници на сайта и достъпа до всичките му защитени функционалности. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези "бисквитки". Други, се ползват за анализаторски цели, за да подобрим и направим по-ефективно съдържанието на нашия сайт. 
 

 

Номер  

Наименование  

Вид   Пояснение    Времетраене  
_ga  Източник: Google Analytics, анализаторски цели    Статистика на прегледите на интернет страницата  2 години
2 __gid  Източник: Google Analytics, анализаторски цели  Използвана за различаване на посетителите на сайта.   24 часа
3 sph_session  Източник: www.klukarnika.com, цел: повишаване на   функционалността на сайта.  Служи като инструмент за предаване на идентификатора на сесията между посетителя   и сайта.  Докато трае сесията – след като потребителят затвори браузъра си, бисквитката се изтрива
4 XSRF-TOKEN  Цел: сигурност  Създава маркер за потребителя и неговите права за достъп до сайта, с цел   предотвратяване на хакерски атаки. 24 часа
5 cookie-accepted   Източник: www.klukarnika.com, цел: повишаване на   функционалността на сайта.    Удостоверява дали потребителят е приел политиката за бисквитки.  Докато трае сесията – след като потребителят затвори браузъра си, бисквитката се изтрива

 

 

2. На какво основание обработваме данните?
А. За попълнените от Вас данни във формата за резервация, основанието е необходимостта на обработването във връзка със сключения между нас договор за хотелска резервация – чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент за защита на данните – ОРЗД/GDPR. Дори и резервацията да не бъде потвърдена ОРЗД/GDPR дава основание за обработка на данните и когато това е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
Б. За автоматично събирани данни - IP адрес и данни от сървърен лог файл (дата и час на достъп, име и адрес (URL) на извлечения файл,  уебсайт, от който се осъществява достъп (URL адрес на препращащ сайт), използвания браузър и, ако е приложимо, операционната система на компютъра, както и името на доставчик на интернет връзка) – и чл.6, ал.1, е) от ОРЗЛД, който позволява обработката на лични данни с цел легитимен интерес – защита от незаконосъобразно използване. Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите. 
В. За данните от бисквитки ни е необходимо Вашето съгласие, но имайте предвид, че продължавайки да използвате страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Генерираните бисквитки можете да изтриете от настройките на браузъра си. 
3. С каква цел обработваме данните? 
А. за попълнените от Вас данни във формата за резервация: с цел да подготвим нейното изпълнение и да идентифицираме източника й.
Б. За автоматично събирани данни – с цел откриване и предотвратяване на измами и неоторизиран достъп до системата и за гарантиране на сигурността.
В. За данни от бисквитки – подобряване работата на сайта, статистика и анализ. 
4.    Автоматизирано вземане на решения.
Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 
„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на  лични данни за  оценяване на  определени лични  аспекти, свързани с  физическо лице,  и  по-конкретно за анализиране или  прогнозиране на  аспекти, отнасящи се  до  изпълнението на  професионалните задължения на  това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;  
5.    Срок на съхранение.
Данните от направените резервации, в случай че същите не бъдат потвърдени и по тях не се извърши плащане и посещение, се пазят в срок до 1 месец от датата на която е следвало да приключи посещението и от датата на отмяна на резервацията.
За данните от реализирани посещения, моля вижте т. …. по-долу.

II.    ПРИ ОТСЯДАНЕ В „КЪЩАТА С КЛЮКАРНИКА“

1.    Какви данни обработваме, когато се регистрирате в хотела?
Законовите изисквания ни задължават да съберем информация за всеки гост на хотела, изразяваща се в:
А. 
1.1.     Имена;
1.2.    Гражданство;
1.3.    Дата на раждане;
1.4.    ЕГН или ЛНЧ;
1.5.    Пол;
1.6.     Тип и номер на документ за самоличност, държава на издаването му;
1.7.     Данни за настаняването Ви – етаж, стая, дата и час на пристигане и отпътуване, брой на нощувките, ползване на туристически пакет.
Б. Допълнително, съхраняваме и данните за извършеното от Вас плащане, което може да се случи по банков път, още преди да се регистрирате в хотела. 
2.    На какво основание обработваме данните?
Основанието за обработването на данните от група А., произтича от Закона за туризма и подзаконовите актове за прилагането му, които ни задължават да поддържаме регистър на настанените туристи. 
Данните от група Б., обработваме тъй като са необходими, с оглед изпълнението на договора между нас. 
3.    С каква цел обработваме данните? 
Целта на обработката е изпълнението на законовите ни задължения по поддържане на гореописания регистър и проследяването на плащанията по предлаганата от нас услуга. В някои случай събраните данни може да продължат да се обработват с цел защита или водене на съдебни производства.

4.    Автоматизирано вземане на решения.
Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

5.    Срок на съхранение.
Данните във връзка с посещението и извършените плащания се пазят в срок да 5 години след приключване на посещението – това е регламентираната в закона обща давност за възникнали спорове по сключения по между ни договор.

III.    ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Когато посетите хотела, без значение дали ще отседнете в него, е възможно да попаднете в обсега на камери за видеонаблюдение. За тях ще се ориентирате по поставените на видно място табели. 
Извършваме видеонаблюдението на основание нашия законен интерес да опазваме имуществото и гостите на хотела и с цел охрана и сигурност на неговата територия. Срокът на съхранение на записите от охранителните камери е сведен до минимума, необходим за целите на извършваното видеонаблюдение: те се съхраняват 30 дни.


IV.     ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА. 

1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да искате информация за това как използваме вашите данни и да Ви бъде предоставено копие от информацията за Вас, която съхраняваме.
2. Право на коригиране на данните – напр. подадени неточно, непълно или претърпели промяна след изпращане на първоначалната информация. 
3. Право на изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) 
4. Право на ограничаване обработването на личните данни, свързани с вас.  
5. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“). 
6.Право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас.
7. Право на жалба до надзорен орган, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в Р България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592). 

Упражняването на правата Ви, описани по-горе се осъществява безплатно. Единствено в случай, че исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът си запазва правото:
-    да  наложи разумна такса, като  взема  предвид административните разходи за  предоставяне на  информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 
-     да откаже да предприеме действия по искането.

III.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

Администратор: "СПОРТ ХИКС БГ" ЕООД, ЕИК: 204610152, 
седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Павел баня,
гр. Павел баня, ПК 6155, Освобождение № 55, 
email: klukarnika@gmail.com; Телефон: +359 87 864 5342
Лице за контакт: Венелин Димитров
 

Резервирайте сега

вашата почивка